Projekt

Poszukiwacze zaginionych inicjatyw

Termin

1.01.2019-30.06.2021

Lider

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”

Partnerzy

Fundacja Nauka dla Środowiska,
Fundacja Pod Aniołem

Projektem współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.

Działania w projekcie
„Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”
obejmują:

  • wyznaczenie obszarów rewitalizowanych, na których będą powstawać małe architektury budowlane zgodne z inicjatywą mieszkańców poprawiające ich jakość życia i będące miejscem ich integracji.
  • wytypowanie min. 6 liderów i 6 grup (po 5 osób) z każdej Gminy z terenów objętych rewitalizacją, organizacja spotkań i dyżurów animacyjnych, organizacja szkoleń wyjazdowych i miejscowych,
  • szkolenia wyjazdowe – (22 Gminy x min. 8 osób) zakres: przywództwo, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie ludźmi, komunikacja,
  • szkolenia miejscowe liderów – (22 Gminy x min. 8 osób) zakres: diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań,
  • realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin, czyli łącznie 108 przedsięwzięć w okresie lipiec 2019 do czerwiec 2021, realizacja wydarzeń animacyjnych podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie.

Pliki do pobrania

Regulamin

Osoby do kontaktu

Justyna Mariańska

funkcjonowanie@liderpojezierza.pl

Monika Baszak

rewitalizacja@fundacjapodaniolem.pl