Projekt

Społeczna Rewitalizacja

Termin

1.01.2019-30.06.2021

Lider

Fundacja Nauka dla Środowiska

Partnerzy

Aktywa Plus Emilia Kowalska,
4C Centrum Ekonomii Społecznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Zakłada zrealizowanie łącznie 108 przedsięwzięć inwestycyjnych (każde po około 15 000 zł) na terenie 17 gmin.

Działania w projekcie
„Społeczna Rewitalizacja”
obejmują:

• wytypowanie min. 6 liderów i 6 grup mieszkańców (po 5 min. osób) z każdej Gminy z terenów objętych rewitalizacją, utworzenie lokalnego punktu konsultacyjnego, spotkania animacyjne z mieszkańcami, organizacja szkoleń miejscowych i szkoleń wyjazdowych

• szkolenia wyjazdowe – (17gmin x min 8 osób) zakres: przywództwo lokalne, budowa zespołu, dialog i rozwiązywanie konfliktów, diagnoza środowiskowa, angażowanie społeczeństwa, planowanie i wdrażanie działań dla dobra wspólnego, projekt krok po kroku, zarządzanie ludźmi, komunikacja, orientacja na cel, możliwości lokalne

• szkolenia miejscowe liderów – (17 gmin x min 12 osób) zakres: język korzyści, projektowanie uniwersalne, wyzwania zrównoważonego rozwoju, zarządzanie zasobami, komunikacja, projekt krok po kroku, diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań

• realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin, czyli łącznie 108 przedsięwzięć w okresie lipiec 2019 do czerwiec 2021, realizacja wydarzeń animacyjnych podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie. kroku, diagnoza potencjałów i potrzeb, komunikacja wewnętrzna, projekt, animacja społeczna, promocja działań

• realizacja działań rewitalizacyjnych, poprzez przygotowanie i sfinansowanie 4-6 inicjatyw rewitalizacyjnych na terenie każdej z Gmin, czyli łącznie 108 przedsięwzięć w okresie lipiec 2019 do czerwiec 2021, realizacja wydarzeń animacyjnych podsumowujących każde zrealizowane przedsięwzięcie.